Click here for intro.
Make a Donation    |    Store    |    Feedback    |    Contact Us    |     Listen to Music
  Program Curriculum


Level: GRADE 5
Subject: FILIPINO
fiogf49gjkf0d

Pagkatapos ng Ikalimang Baitang, ang mag-aaral ay nakapagbubuod ng nabasa at napakinggan, nakabubuo ng pangungusap gamit ang mga sangkap ng iba’t ibang bahagi ng pananalita, nakagagamit ng diksyunaryo, “thesaurus” at iba pang sanggunian sa paghahanap ng impormasyon at nakasusulat na ng biro, anekdota, patalastas, poster at sulatin na may 15-20 pangungusap.

At the end of Fifth Grade, students can already logically summarize what they have read and heard. They are capable of building complete sentences using Filipino language and they are knowledgeable in using different text materials as reference when researching for different information. Grade Five students are also expected to write their own opinions and other text materials using not less than 15 sentences.

© 2007 Ayala Foundation Inc. All rights reserved.
Privacy Policy