Click here for intro.
Make a Donation    |    Store    |    Feedback    |    Contact Us    |     Listen to Music
  Program Curriculum


Level: GRADE 3
Subject: FILIPINO
fiogf49gjkf0d

Pagkatapos ng Ikatlong Baitang, ang mag-aaral ay nakapagsasalaysay ng buod ng pinakinggang balita/ulat; naibibigay ang sariling palagay tungkol sa isyung pinag-uusapan; nakababasa at naipaliliwanag ang kahulugan ng mga hiram na salita, mga babala at patalastas; nasasabi ang pagkakaiba ng opinyon at katotohanan at naisusulat ang mga idiniktang patalastas, anunsyo, poster, liham at iba pang teksto; nakababasa nang may pag-unawa.

After finishing Third Grade, students have developed their reading comprehension skills and are able to summarize stories. They can create their own opinion on issues. They can also read and explain the meaning of words, identify the difference between an opinion and a truth/fact and write texts they hear from dictation.

© 2007 Ayala Foundation Inc. All rights reserved.
Privacy Policy